Underhåll efter äktenskapsskillnad


Efter äktenskapsskillnad svarar varje make enligt huvudregeln för sin egen försörjning.

En make, som under en övergångstid  är i behov av bidrag till sin grundläggande försörjning, har rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till den andra makens förmåga och övriga omständigheter.

Underhållsbidrag utan tidsbegränsning kan undantagsvis förekomma, det förutsätter att de ena maken har svårigheter att försörja sig själv efter ett långvarigt äktenskap eller att det eljest finns synnerliga skäl.
Vid prövning av rätten till underhållsbidrag utan tidsbegränsning ska hänsyn tas till om den ena maken behöver bidrag för att skaffa pensionsskydd. Det förutsätts att det finns ett orsakssamband mellan äktenskapet och makens bristande förmåga att försörja sig.

Ett underhållsbidrag kan fastställas genom avtal eller genom dom.
För att undvika en domstolsprocess bör man upprätta ett avtal om underhåll efter äktenskapsskillnad.

Våra tjänster :

  • rådgivning
  • upprättande av avtal om underhåll efter äktenskapsskillnad