Testamente
 

Genom att skriva ett testamente kan ni bestämma hur ni vill att er egendom ska fördelas efter er död.
Om ni inte har närmare släktingar än kusiner, och inte har bestämt annat i ett testamente, tillfaller er kvarlåtenskap Allmänna arvsfonden.
I ett testamente kan ni ange vem ni vill skall ärva, vem som ska ärva vad och på vilket sätt arvingen ska få förfoga över tillgångarna.
Ett tydligt utformat testamente kan underlätta mycket för era anhöriga och minska risken för framtida arvstvister.

Din make har rätt att ärva fyra prisbasbelopp från det gemensamma boet, i övrigt går det att avtala bort makars arvsrätt. Om ni är gift vid dödsfallet, och inte har ett testamente som säger annorlunda, får din efterlevande make hela din kvarlåtenskap.
Först när den siste av er har avlidit får era gemensamma barn ut sina arvslotter efter er båda. Barnen ärver då hela boet till det värde det då har. En del av egendomen kan testamenteras bort till annan, men barn har alltid rätt att få ut hälften av sin arvslott, den så kallade laglotten.
Om du och din make har barn som inte är gemensamma kallas de för särkullbarn. Särkullbarn har samma lagliga rätt att ärva som gemensamma barn, men de har rätt att få ut sitt arv på en gång.
Särkullbarn behöver inte vänta tills även styvföräldern har avlidit.
Det kan bli en ekonomisk påfrestning för den efterlevande maken/maken eller sambon när den avlidne är förälder till ett särkullbarnet. För att begränsa den ekonomiska skadan är det vanligt att föräldern och den nya partnern har skrivit testamente eller tecknar en försäkring. Men eftersom särkullbarnet alltid har rätt till minst halva sitt arv, det som kallas laglotten, känner sig de flesta särkullbarn rätt trygga trots allt. Vad de inte känner till är att särkullbarn ändå, trots rätten till laglotten, kan bli av med arvet.

En annan viktig anledning till att upprätta ett testamente kan vara att ni vill att det arv ni lämnar efter er skall vara era barns enskilda egendom.
Finns det inget testamente utgör arvet giftorättsgods och barnens makar har rätt att få del av den ärvda egendomen vid en eventuell skilsmässa.

Varje formulering i testamentet kan få stor betydelse för arvets fördelning. Det är viktigt att ert förordnande är väl genomtänkt, tydligt och uppfyller alla formella krav för giltighet om det ska bli som ni tänkt er. 
Oavsett vad er yttersta vilja består i, är det förstås viktigast att formuleringen i testamentet tolkas så som ni har avsett. Det finns regler hur upprättande och bevittning av ett testamente ska ske.

Lever ni i ett samboförhållande är det betydelsefullt att veta att utan testamente ärver inte sambor varandra, oavsett om man har barn eller inte.

Vid ändrade förhållanden bör ett nytt testamente upprättas. Det räcker oftast inte att i efterhand göra ändringar i ett redan skrivet och bevittnat testamente.

Våra tjänster :

  • rådgivning
  • upprättande av testamente
  • information kring hur testamentet ska förvaras
  • information om hur testamentet hanteras vid din bortgång
  • analys av det skattemässiga utfallet i ert familjerättsärende