Sambo


Sambor är två personer, av samma eller av olika kön, som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.
Ett samboförhållande uppstår till skillnad från ett äktenskap inte vid en exakt tidpunkt och tolkningen av begreppet sambo kan ibland ges olika innebörd.

En del av juridiken kring ett samboförhållande regleras i sambolagen men lagen erbjuder dessvärre inte lösningar på alla situationer. För att få ett bra juridiskt och ekonomisk skydd är det därför viktigt att se över och upprätta vissa juridiska handlingar.

Sambor ärver inte varandra, men genom att skriva ett testamente kan arv fördelas så att det blir bra för alla.
Testamente, samboavtal, samäganderättsavtal och skuldebrev/reverser är exempel på handlingar som ofta behövs för att helt eller delvis komplettera/eller avtala bort den lagstiftning som finns för samboförhållandet.
När ett samboförhållande tar slut görs oftast en bodelning. Sambor som ingår i ett samboavtal frångår sambolagens regler om bodelning vid en separation.

Det finns inga regler om rätt till undersbidrag för sambor efter upplösning av ett samboförhållande.

När upphör ett samboförhållande?

  • När någon av samborna avlider
  • När samborna flyttar isär
  • När någon av samborna ansöker om förordnande av bodelningsförrättare
  • När någon av samborna väcker talan i domstol med begäran om att överta bostad av den andre sambon som inte utgörs av samboegendom
  • När samborna eller någon av dem gifter sig


Ibland uppstår tolkningsproblem när man ska fastställa att ett samboförhållande anses ha upphört.
Vissa omständigheter kan ibland tvinga ett par till olika adresser och effekterna av detta kan bli stora när det kommer till frågan om samboförhållandet har upphört eller om det fortfarande skall anses föreligga.