Gåva

Gåvoskatten har avskaffats sedan en tid tillbaka, men det finns ändå anledning att tänka  innan man genomför gåvor till barn eller makar.

När det gäller gåvor till barn måste dessa i många fall ställas mot en arvsrättslig bakgrund för att inte skapa problem för gåvomottagaren vid givarens dödsfall. En gåva till bröstarvinge betraktas som förskott på arv, om man inte skriver in att gåvan inte ska utgöra förskott på arv.
Dessutom har givaren möjlighet att ställa vissa villkor för överlåtelsen i gåvohandlingen – till exempel kan det vara viktigt att ange att den överlåtna egendomen ska vara gåvotagarens enskilda egendom.
När det gäller gåvor till barn finns det inte några direkta formkrav på hur gåvohandlingen skall vara upprättad. Vi rekommenderar alltid att gåvorna dokumenteras skriftligen för att undvika tvister i framtiden. Vid överlåtelse av fastigheter ska gåvohandlingen alltid vara skriftlig och bevittnad i enlighet med Jordabalkens regler.

När det gäller gåvor till en make/maka, är detta särskilt reglerat för att skydda givarens långivare.
En gåva mellan makar måste av denna anledning registreras hos skatteverket i äktenskapsregistret för att bli gällande mot en utomstående person.

Sambor kan ge varandra gåvor utan att dessa registreras.

För alla överlåtelser där det lämnas en ersättning är det viktigt att se över de skattemässiga konsekvenserna av överlåtelsen.


Våra tjänster :

  • rådgivning
  • upprättande av gåvobrev
  • inlämnande av gåvobrev till skatteverket för make/maka
  • analys av det skattemässiga utfallet i ert familjerättsärende