Europeiskt arvsintyg


Ett  europeiskt arvsintyg kan ni använda i ett annat EU-land om ni behöver visa att ni till exempel är rätt person att företräda ett dödsbo eller att du är arvinge.
Skatteverket kan utfärda ett arvsintyg för er som i ett annat EU-land behöver visa att ni till exempel är rätt person att företräda ett dödsbo eller att du är arvinge.
Observera att arvsintyget inte gäller i Storbritannien, Irland och Danmark.
Skatteverket kan utfärda ett europeiskt arvsintyg vid arv efter personer som avlidit den 17 augusti 2015 eller senare. Detta framgår av EU:s arvsförordning och lagen om arv i internationella situationer. Syftet med arvsförordningen är att göra det lättare för medborgare inom EU.

Ni kan ansöka om arvsintyg om ni behöver styrka

  • en arvinges eller testamentstagares ställning, rättigheter eller arvslott
  • vilka tillgångar en arvinge eller testamentstagares har fått
  • vilka tillgångar som ingår i kvarlåtenskapen
  • en testamentsexekutors befogenheter
  • en boutredningsmans befogenheter.

Ett arvsintyg är giltigt i sex månader. Om ni efter sex månader fortfarande behöver använda intyget kan ni begära förlängning  av giltighetstiden eller ansöka om en ny bestyrkt kopia. Om ni ansöker om en förlängning kan ni själv ange giltighetstiden, dock max sex månader. Ansöker ni om en ny bestyrkt kopia är giltighetstiden automatiskt sex månader.

Våra tjänster :

  • rådgivning
  • upprättande av europeisk arvsintyg
  • ansöka om ny bestyrkt kopia
  • förlängning av giltighetstid