Dödsboanmälan


En dödsboanmälan kan ersätta bouppteckning.
Det händer att den avlidna personen saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. Då kan dödsboet vända sig till socialnämnden i den avlidna personens hemkommun. Socialnämnden prövar om det går att göra en dödsboanmälan.
En dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet (20 kap. 8 a § andra stycket ÄB). Socialnämnden kan göra en dödsboanmälan även efter denna tid, om den anser att det är lämpligt.

Om den avlidna personen var gift eller registrerad partner skall man ta hänsyn till hans eller hennes andel av de gemensamma tillgångarna när man bedömer om dödsboanmälan kan vara aktuell.

Man kan bli tvungen att upprätta en bouppteckning även om det tidigare har gjorts en dödsboanmälan.

Det måste göras om
  • Man upptäcker att det finns fler tillgångar i dödsboet än vad som tidigare var känt. Om dessa tillgångar innebär att förutsättningarna för en dödsboanmälan inte längre finns, måste en bouppteckning göras.
  • En dödsbodelägare eller någon annan ”vars rätt kan bero därav” (t.ex. borgenär eller förmånstagare) begär det.

Om en bouppteckning krävs efter att dödsboanmälan har gjorts, ska denna upprättas inom tre månader från det datum något av de två ovanstående händelserna inträffar.
 

Våra tjänster :
  • rådgivning
  • myndighetskontakt