Bodelning vid äktenskapsskillnad


En äktenskapsskillnad (skilsmässa) innebär att äktenskapet ska upplösas både personligt och ekonomiskt.
 

När ett äktenskap upphör på grund av äktenskapsskillnad ska giftorättsgodset (det som respektive make äger och som inte är enskild egendom) fördelas mellan parterna genom en bodelning.
Huvudprincipen är att giftorättsgodset skall delas i värdemässigt lika andelar.


Även om de före detta makarna vid en äktenskapsskillnad är helt överens om fördelningen av tillgångar och skulder är det viktigt att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal över samlade tillgångar och skulder, och fördelningen av tillgångarna och skulderna makarna emellan. Bodelningsavtalet är en helt nödvändig handling för att de före detta makarna skall kunna reglera ägandet av gemensam bostad, skriva om lån, söka lagfart m.m. Bodelningsavtalet ska vara skriftligt och underskriven av båda makarna.

Bodelningsavtalet är det slutliga dokumentet över upplösningen av makarnas ekonomiska relation och är alltså av stor betydelse för den enskilde maken.

Tingsrätten tillsätter en bodelningsförrättare efter ansökan från någon av makarna, om ni inte kan enas om en bodelning.


Våra tjänster :

  • rådgivning
  • upprättande av bodelningsavtal
  • uppdrag som bodelningsförrättare