Arvskifte & bodelning
 

Arvskiftet är ett lagstadgat skriftligt avtal där arvet fördelas och överenskommelser i samband med fördelningen dokumenteras. Samtliga dödsbodelägare ska skriftligt godkänna arvskiftet innan det verkställs.

Om den avlidne var gift/ingått registrerat partnerskap ska bodelning ske före arvskiftet.
När någon av makarna i ett äktenskap avlider upphör äktenskapet och en bodelning ska ske. Huvudregeln i en bodelning är att makarnas giftorättsgods ska läggas samman och delas på hälften mellan den efterlevande och den avlidne maken.
Om den avlidne efterlämnar sambo och har sambon begärt bodelning, skall bodelning göras före arvskiftet. Ofta upprättas bodelning och arvskifte i en och samma handling.

Ett arvskifte ska göras när en person har avlidit och bouppteckningen efter denne är registrerad.
Är det endast en dödsbodelägare i dödsboet upphör dödsboet i och med registreringen av bouppteckningen och arvskifte behöver inte upprättas.
Finns det fler än en dödsbodelägare i dödsboet ska en arvskifteshandling upprättas.
Vi kan hjälpa er att planera för att få fram det bästa avslutet genom att redan vid bouppteckningen planera för arvskiftet.

Bouppteckningen tillsammans med arvskifteshandlingen är de handlingar som behövs för att kunna verkställa en egentlig fördelning av den avlidnes kvarlåtenskap och utgör bevis över att dödsbodelägarna är överens om vem som ska få viss egendom. Detta innebär att om det finns bankmedel krävs det ofta att arvtagaren kommer in med båda handlingarna på ett bankkontor för att banken ska föra över pengar till arvtagarnas konto. Är det en bostadsrätt eller fastighet som ska fördelas krävs även att skifteshandling och bouppteckning skickas till bostadsrättsföreningen eller lantmäteriet.

Inte sällan uppkommer diskussioner och oenighet mellan arvingar i ett dödsbo.
Många gånger kan medling lösa upp problemen men ibland får man gå vidare och ansöka hos tingsrätten om att en skiftesman eller boutredningsman tillsätts för uppdraget att reda ut boet efter den avlidne.

Våra tjänster :

  • rådgivning
  • upprättande av bodelning
  • planering av arvskifte
  • upprättande av partiellt arvskifte
  • upprättande av arvskifte
  • upprättande av avtal om oskiftat dödsbo
  • kontakt med bostadsrättsförening eller lantmäteri
  • uppdrag som skiftesman
  • uppdrag som boutredningsman