Äktenskapsskillnad


Äktenskapsskillnad menas både skilsmässa och upplösning av registrerat partnerskap.
Ett äktenskap upphör genom att endera maken avlider eller att
ni skiljer er.
Om du vill skilja dig ska du vända dig till tingsrätten. Tingsrätten kan även besluta i andra frågor som uppkommer i samband med skilsmässa, till exempel frågor som rör vårdnad om barn och barns boende och rätt till umgänge.

En ansökan om äktenskapsskillnad ska göras till tingsrätten, antigen av er gemensamt eller av en av er. Om ni har hemmavarande barn under 16 år eller när en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.
Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år.

När tingsrätten beslutat om betänketid får ni beskedet med posten. Tingsrätten har då beräknat när betänketiden börjar och när den slutar. Av beslutet framgår datumet där ni/någon av er, tidigast kan begära att skilsmässan går igenom.

Observera att om ni båda eller någon av er fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni/den som fortfarande vill skiljas meddela det till tingsrätten, så kallad fullföljd.
Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att sex månader av betänketiden har gått. Minst en av er måste då också inkomma med ett nytt personbevis.
Om meddelandet om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet.

När ett äktenskap tar slut görs oftast en bodelning. En bodelning är en delning av makars egendom och den upprättas gemensamt.  Vid bodelningen upprättas ett bodelningssavtal som ska vara skriftligt och underskriven av båda makarna.

Efter äktenskapsskillnad svarar varje make enligt huvudregeln för sin egen försörjning.
En make, som under en övergångstid är i behov av bidrag till sin grundläggande försörjning, har rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till den andra makens förmåga och övriga omständigheter.  Ett underhållsbidrag kan fastställas genom avtal eller genom dom.