Familjerätt
 

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars rättigheter och förpliktelser gentemot varandra och utomstående.
I begreppet familjerätt innefattas bland annat arvsrätt, barnrätt, ingående och upplösning av parförhållanden samt makar och sambos inbördes förhållanden.
Arvsrätten reglerar vem som efter en persons död har rätt till dennes kvarlåtenskap (dödsbo).
Rätten till arv kan baseras antingen på släktskap eller på ett testamente.


Juristbyrån arbetar med allt från skilsmässor och privaträttsliga avtal till komplicerade boutredningar och arvskiften. Vi  arbetar med familjerättslig rådgivning i förebyggande syfte men vi hjälper er  även som ombud när du har hamnat i familjerättslig tvist.

I varje familj ser behoven av familjerättsliga avtal olika ut. Därför har juristbyrån inga standardiserade lösningar utan vi ger er personlig rådgivning utifrån just era och er familjs förutsättningar.  


Våra tjänster inom familjerätt finns under respektive underrubrik i menyn till vänster.