Offentlig upphandling
 

Offentlig upphandling innebär att en upphandlande myndighet köper, hyr eller på annat sätt anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader.
Upphandlande myndigheter är statliga och kommunala myndigheter. Hit hör beslutande församlingar i kommuner och landsting, vissa offentligt styrda organ som de flesta kommunala och en del statliga bolag, samt sammanslutningar av en eller flera upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ.
Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina upphandlingar.  
I första hand styrs upphandlingar enligt reglerna i:   

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
 • lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)
 • lagen om upphandling av koncessioner (LUK)

De olika lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in.

Ett antal andra lagar blir också aktuella vid offentliga upphandlingar till exempel:

 • lagen om valfrihetssystem (LOV)
 • offentlighets- och sekretesslagen

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.
Den som lämnat anbud i en offentlig upphandling har möjlighet att begära överprövning av denna. Sådan överprövning sker i första instans hos förvaltningsrätten varvid prövas om den upphandlande myndigheten brutit mot lagen om offentlig upphandling. Vi biträder  klienter i frågor som rör överprövning.
 

Våra tjänster :
 • rådgivning
 • analys och bedömning om ert företag ska lämna anbud i en offentlig upphandling
 • framtagande av anbud i samarbete med klienten
 • bedömning och analys av anbudsförslag
 • guidning under hela upphandlingsprocessen
 • analys och sammanfattning av resultat efter lämnat anbud, avslag eller beviljat
 • bedömning om en upphandling har genomförts korrekt.
 • företräda anbudsgivare i överprövningsprocesser och skadeståndstvister
 • övrigt inom offentlig upphandling