Socialrätt
 

Jurist Christer A. Holm åtar sig uppdrag såsom offentligt biträde i mål rörande tvångsvård enligt :

LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
LVM – Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
LPT – Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
LRV – Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

I dessa ärenden kan juristbyrån företräda den som är föremål för myndigheternas åtgärder varvid juristbyrån för den omhändertagnes talan inför domstol men även hanterar övriga myndighetskontakter och tillser att den omhändertagnes rättigheter och möjligheter tillvaratas.
 
Domstolen beslutar om offentligt biträde och staten betalar kostnaderna för det offentliga biträdets arbete. I andra fall, än de som anges i lagen om offentligt biträde, kan klienten själv anlita biträde eller ombud. Detta sker då på egen bekostnad.