Miljörätt
 

Miljörätt kallas ofta frågor om allt från arbetsskydd till djurhållning ,det är ett omfattande och komplext rättsområde.
Den centrala lagen är Miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999.
Miljörätten omfattar inte bara nyttjandet av naturresurserna utan omfattar regler för skydd av hälsa och miljö.
Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden ska bevaras.
Miljörätten skall också trygga en god hushållning av mark och vatten samt främja återanvändning och återvinning.

Naturvårdsverket är en av de centrala myndigheter som har vägledningsansvar för tillsyn enligt miljöbalken
.

Miljörätten berör den enskilde genom till exempel att grannar stör varandra eller att en industri stör sina grannar.
Den berörde kan under vissa omständigheter ha rätt till kompensation för det buller, skakningar eller liknande som hon har fått utstå.
Reglerna som reglerar denna skadeståndsskyldighet återfinns till största delen i miljöbalken.

Våra tjänster:

  • rådgivning
  • företagets miljöansvar
  • tillståndsprövning
  • riskbedömning
  • övrigt inom miljörätt